Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Thạnh Mỹ Tây
Thứ ba, 29/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 433

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2019 - 2020

UBND QUẬN BÌNH THẠNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH THẠNH MỸ TÂY                             Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                                                           

            Số: 32 /KH - TMT                                       Bình Thạnh, ngày 17 tháng  9 năm  2019

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ

 Năm học 2019 – 2020

 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh;

Căn cứ Kế hoạch chuyên đề bậc Tiểu học năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh;

           Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây triển khai kế hoạch chuyên đề bậc Tiểu học năm học 2019 - 2020 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Việc thực hiện kế hoạch chuyên đề giúp trang bị và cập nhật cho cán bộ quản lý, giáo viên những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy, tạo điều kiện cho đội ngũ trao đổi và giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ năm học 2019-2020.

 

II. PHƯƠNG CHÂM TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ:

- Nâng cao chất lượng dy và hc thông qua vic t chc các hot đng, kỹ thut lên lớp mới theo hướng dạy và học cá thể.

- Vận dụng những nội dung đã được kết luận ở các chuyên đề những năm trước trong quá trình dạy và học.

- Thực hiện việc giảng dạy có nội dung tích hợp với các phân môn khác trong việc rèn luyện giá trị kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.

- Mỗi khối phải đảm bảo các chuyên đề đến được với từng giáo viên trong khối của mình.

 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

- Đối tượng: tất cả giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong trường.

         - Thời gian thực hiện: từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020.

 

 

 

IV. KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ:

Thời

gian

Nội dung

Phân công

Ghi chú

Tháng 9/2019

- Chuyên đề  “Luyện viết chữ đẹp cho Giáo viên”.

- BGH + GV Khối 1,2,3,4,5.

 

- Giáo dục kĩ năng mạnh mẽ cho học sinh tiểu học.

- Giáo dục Quyền trẻ em (nhắc lại).

- BGH + GV Khối 1, 2, 3, 4, 5.

 

Tháng 10/2019

- Dạy học Toán theo phương pháp tích cực.

- BGH + GV Khối 1, 2, 3, 4, 5.

 

Tháng 11/2019

- Nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt.

- BGH + GV Khối 1, 2, 3, 4, 5.

 

Tháng 1 + 2 /2020

- Sân chơi thực hành kĩ năng sống (Bán trú).

- BGH, GVCN, Bảo mẫu.

 

- Vận dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong trường tiểu học.

- BGH + GV Khối 1, 2, 3, 4, 5.

 

Tháng 3/2020

- Hoạt động trải nghiệm.

- Giáo dục Lịch sử-Địa lí địa phương.

- BGH + GV Khối 1, 2, 3, 4, 5.

 

- Khảo sát năng lực học sinh lớp 3.

  - BGH + GV Khối 3.

 

Tháng 4/2020

- Hướng dẫn ôn tập lớp 5.

- BGH và GV Khối 5.

 

 

Tùy theo tình hình, đặc điểm của từng khối lớp, các khối lớp có thể thay đổi và thêm chuyên đề phù hợp với tổ khối.

  Ngoài ra,  kế hoạch này có thể sẽ thay đổi tùy theo yêu cầu có thêm từ Phòng Giáo dục và Đào tạo( nếu có)./.

                                                                                                            

                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Các TTCM;

- Lưu: VT.

                                                                                    

                                                                                                  Hoàng Thị Tươi

Tác giả: Hoàng Thị Tươi - Phó hiệu trưởng

87